Menu

Major shareholder

主要股東名單

股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例:

 

主要股東名稱 持有股數(股) 持股比例(%)
SUPER DOMAIN INVESTMENTS LIMITED 15,342,838 19.84
DIGITAL SOLUTION INVESTMENTS LIMITED 15,342,838 19.84
陳嘉明 2,738,902 3.54
吳峻憲 1,470,428 1.90
吳麗華 1,349,954 1.75
吳冠賢 1,317,353 1.70
李淑芬 997,010 1.29
王芳芳 718,211 0.93
陳雯瑄 606,733 0.79
柯愛惠 580,798 0.75
2019年3月30日